pl en

REGULAMIN POBYTU W OBIEKTACH APARTAMENTY LUBLIN i REGULAMIN PROGRAMU FANI ARTE

 

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych gości oraz osób mieszających w sąsiedztwie obiektów Apartamenty Lublin.

 

Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały znaczenie ustalone zgodnie z poniższymi definicjami:

Usługodawca - oznacza jednoosobową działalność gospodarczą Apartamenty Lublin Anna Krzepisz z siedzibą ul. Niecała 11/1, 20-829 Lublin, NIP 7122447119,

Gość - oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez usługodawcę,

Obiekty - lokale lub pokoje udostępnianie do wynajęcia przez usługodawcę.

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności gości oraz ich przebywania na terenie Apartamentów Lublin i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w obiektach Apartamentów Lublin. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektów Apartamenty Lublin oraz części wspólnych budynku w którym się znajdują.

3. Regulamin jest dostępny w każdym obiekcie, a także na stronie internetowej Apartamentów Lublin www.apartamentylublin.eu

 

§ 2. DOBA HOTELOWA

 

1. Obiekty w Apartamentach Lublin wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa trwa w zależności od obiektu od godziny 16:00 do godziny 11:00 (lokalizacje Racławickie 28A, Morwowa, Boczna Lubomelskiej) dnia następnego, lub od godziny 15:.00 do godziny 10:00 (lokalizacje Wikana Residence, Unia, Niecała)  dnia następnego. 

3. Zakwaterowanie jest możliwe od godziny rozpoczęcia doby hotelowej.

4. Rezerwacje w Apartamentach Lublin zachowują ważność do godz. 24:00 planowanego dnia przyjazdu.

5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, gość hotelowy powinien zgłosić telefonicznie do godz.9:00 dnia, w którym upływa termin pobytu.

6. Apartamenty Lublin uwzględni życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, w szczególności dostępności wolnych obiektów.

 

§ 3. REZERWACJA I MELDUNEK

1. Goście Apartamentów Lublin podlegają obowiązkowi meldunkowemu, w tym podpisania karty meldunkowej na podstawie dowodu tożsamości lub paszportu, przy czym usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji treści wpisanych do karty meldunkowej z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.                                                                                                                             

2.     2. Osoby nieuwzględnione w rezerwacji nie mogą przebywać w obiektach po godzinie 21:00.

 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

 4. W przypadku nieodwołania rezerwacji lub niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu Apartamenty Lublin, opłata za pobyt nie zostaje zwrócona.

 5. Dzieci do lat 2 mogą spać w łóżkach rodziców nieodpłatnie.

 6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, usługodawca nie zwraca opłaty za niewykorzystane doby.

 7. Zwierzęta są akceptowane za zgodą usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwierzęcia. Obowiązują dodatkowe opłaty: 50PLN/za dobę (rasy małe), 80PLN/za dobę (rasy średnie), 100PLN/za dobę (rasy duże). Przy pobytach dłuższych niż 7 dni, opłata jest pobierana jak za 7 dni.

 

§ 4. USŁUGI

 

1. Apartamenty Lublin zapewniają nieodpłatnie swoim Gościom:

·          Wi-Fi

·       Usługę sprawną pod względem technicznym - w przypadku wystąpienia usterek, które nie mogą być usunięte, usługodawca dołoży starań aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności;

2. Na życzenie Gości Apartamenty Lublin świadczy nieodpłatnie dodatkowe usługi:

·       łóżeczko dla niemowląt po wcześniejszym zgłoszeniu chęci jego wypożyczenia podczas rezerwacji pokoju

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 18 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektów Apartamentów Lublin, pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci oraz materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia i zniszczenie wyposażenia i urządzeń technicznych w obiektach Apartamentów Lublin powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.

3. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

4. Zachowanie gości i osób korzystających z usług w obiektach Apartamentów Lublin nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości lub mieszkańców budynku w którym się znajdują. Usługodawca może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. 

5. W obiektach Apartamentów Lublin obowiązuje całkowity zakaz urządzania imprez oraz hałaśliwego zachowania, zakłócającego spokojny pobyt innych gości. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, przez któregokolwiek z gości, skutkowało to będzie koniecznością natychmiastowego opuszczenia lokalu. Opłata karna za próbę organizacji imprezy wynosi 2000zł.

6. Usługodawca może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Apartamentów Lublin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektów Apartamentów Lublin lub gości albo też w inny sposób zakłócił funkcjonowanie obiektów.

8. Palenie jest zabronione.  W przypadku stwierdzenia palenia papierosów w obiektach zostanie naliczona kara za dodatkowe pranie firan, tapicerki, pościeli, etc., która wynosi 500zł. 

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez gości w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego. 

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową, lub artystyczną, ze względu na brak w obiektach Apartamenty Lublin odpowiednich zabezpieczeń.

 

§ 8. CISZA NOCNA

 

1. W obiektach Apartamenty Lublin obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 6.00 rano dnia następnego.

 

 

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 

1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie Apartamenty Lublin przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na adres przez niego wskazany, na życzenie Gościa.

 

§ 9. REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług, poprzez dane kontaktowe podane na stronie internetowej www.apartamentylublin.eu.


§ 11.  POSTANOWIENIA  DODATKOWE

 

1. W obiektach Apartamenty Lublin nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Apartamenty Lublin Anna Krzepisz, ul.Niecała11/ 1, 20-080 Lublin dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w obiektach Apartamenty Lublin, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez usługodawcę. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

3. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektów Apartamenty Lublin akwizycji i sprzedaży obnośnej.

4. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektów Apartamenty Lubin, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz ststwarzania sytuacji, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości apartamentów.

5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w obiektach Apartamenty Lublin i ich wyposażeniu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Apartamenty Lublin dokłada wszelkich starań, aby dane gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (zwanym dalej RODO).

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Apartamenty Lublin Anna Krzepisz, ul. Niecała 11/1,20-080 Lublin NIP:7122447119

2) celem przetwarzania jest:

a) obsługa składanych zapytań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

b) rezerwacja obiektu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) realizacja umowy usługi - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

d) marketing usług administratora danych osobowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą;

4) odbiorcami danych osobowych mogą być:

a) zewnętrzne biuro rachunkowe;

b) dostawca platformy rezerwacji usług; 

c) firmy świadczące usługi marketingowe;

d) dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych;

e) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych – dotyczy celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub realizacji umowy usługi, a w zakresie na który została wyrażona zgoda - posiada również Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU FANI ARTE 

1.     Do programu FANI ARTE  kwalifikują się osoby, które  były Gośćmi Apartamentów Arte Lublin przynajmniej trzy razy. 

2.     Fan Arte otrzymuje -5% zniżki od ceny obowiązującej aktualnie na stronie apartamentylublin.eu 

3.     Fan Arte otrzymuje indywidualne warunki w procesie rezerwacji pobytu : bezpłatne odwołanie rezerwacji do 1 dnia przed rozpoczęciem rezrwacji

4.     Apartamenty Lublin Anna Krzepisz ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu, a także do wstrzymania realizacji i odwołania programu Fani Arte. 

5. Aby przystąpić do programu Fani Arte, należy zrealizować minumum 3 pobyty w jednym z apartamentów Arte Lublin i zgłościć chęć przystąpienia do programu na adres mailowy recepcja@apartamentylublin.eu